Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (http://medicaltrainingacademy.be) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door MB training & Consultancy / Mieke Van Celst als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 2547 Lint, Koningin Astridlaan 2 met ondernemingsnummer BE 0674.485.045.

 

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor ons. Daarom stellen we alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website (http://www.medicaltrainingacademy.be) zal MB training & Consultancy steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Meer concreet zullen wij de persoonsgegeven steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot nemen wij de passende technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor meer informatie mag ons steeds contacteren via onze contactpagina.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

 

Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen.

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

1. Verwerken van uw vraag via het contactformulier, per mail, telefonisch of via social media (Gerechtvaardigd belang)

2. Direct marketing doeleinden om u te kunnen voorzien van individuele communicatie, promotie en ons opleidingsaanbod. (Gerechtvaardigd belang)

3. Klantenbeheer (Uitvoering van een overeenkomst)

4. Interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie te verbeteren. (Gerechtvaardigd belang)

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wij weerhouden het recht om de persoonsgegevens te anonimiseren en bijgevolg zo over te maken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

 

Wij zullen het nodige doen om de persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken, behoudens voor de volgende verwerkers:

• Mailchimp

Deze doorgiftes zijn onderworpen aan het EU – US Privacyshield. Zij zullen het nodige doen om uw persoonsgegevens ook buiten de EER adequaat te beschermen

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dat geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.

Welke rechten kan u als betrokkene uitoefenen?

U heeft als betrokkene het recht op inzage tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U heeft als betrokkene het recht op rectificatie te vragen over persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming bent u steeds in de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met info@medicaltrainingacademy.be.

U heeft als betrokkene het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend als wij door een andere wettelijke bepaling gehouden zijn deze persoonsgegevens verder te verwerken.

Als u de bovenstaande rechten van de betrokkene wilt uitoefenen of als u verder nog vragen zou hebben kan u steeds contact opnemen met ons. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen zal u zich wel steeds ten gepaste wijze moeten identificeren. Dit gaat als u uw verzoek bijvoorbeeld stuurt vanaf het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is.

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw verzoek kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.privacycommission.be